Bærekraft

NOMA Capital («Forvaltningsselskapet» eller «Vi») er et forvaltningsselskap for alternative investeringsfond (AIF) hjemmehørende og distribuert i Norge (Fondene). Forvaltningsselskapet har som målsetning å skape en best mulig risikojustert avkastning for Fondene til forvaltning.


Forordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021, og gjelder blant annet for AIF-forvaltningsselskaper og fond til forvaltning. Disse retningslinjene beskriver Forvaltningsselskapets etterlevelse av SFDR artikkel 3 (retningslinjer for bærekraftsrisikoer), SFDR artikkel 4 (negative bærekraftskonsekvenser) og SFDR artikkel 5 (godtgjørelsespolitikken i forbindelse med integreringen av bærekraftsrisikoer).


Denne informasjonen gis utelukkende for å oppfylle kravene i SFDR og skal ikke danne grunnlaget for noen kontrakt og skal ikke være bindende for, eller skape noen forpliktelser for Forvaltningsselskapet. Det eneste grunnlaget for juridiske forpliktelser mellom Forvaltningsselskapet og investorene i Fondene relatert til det finansielle produktet er den juridiske fondsdokumentasjonen, herunder informasjonsmemorandum, nøkkelinformasjon, aksjonæravtale og bestillingsavtale.


Et selskap som utviser samfunnsansvar skal bl.a. unngå skadelig miljøpåvirkning, respektere menneskerettighetene, motvirke korrupsjon samt sikre trygge arbeidsforhold. I finansmarkedet omtales dette ofte som ESG-relaterte faktorer. ESG står for Environmental, Social and corporate Governance. På norsk er dette faktorer selskaper vurderes etter, eller faktorer de selv styrer etter:


E – Environmental – Klima og miljø

S – Social – Samfunnsansvar og menneskerettigheter

G – Governance – Eierstyring, ansattes rettigheter, likestilling m.m.


Forvaltningsselskapet tilbyr for tiden ingen alternative investeringsfond som har ESG eller bærekraft som investeringsmål. Fondene kategoriseres derfor som alminnelige fond og følger ingen ESG-indeks som referanseverdi.


Forvaltningsselskapet tar foreløpig ikke hensyn til mulige negative konsekvenser av våre investeringsbeslutninger for Fondene til forvaltning for bærekraftsfaktorer i tråd med SFDR artikkel 6. En bevissthet rundt ESG-relaterte faktorer vil imidlertid hjelpe oss som en aktiv investor til å avdekke risiko relatert til omdømme og finansiell status i ulike deler av fondsporteføljene.


Forvaltningsselskapet følger gjeldende norske lover og normer i sin investeringsvirksomhet. Vi er bevisste på at vi kan påvirke selskapene til å integrere bærekraft i forretningsmodeller, strategier og selskapsledelse. Som en liten aktør er vi særlig opptatt av aktiv eierskap på områder hvor vi har en reell mulighet til å nå frem. Aktivt eierskap innebærer at vi på vegne av Fondene søker å påvirke selskapene iht. det vi mener er god eierstyring. Dette kan være relatert til forretningsetiske forhold, valgkomité- og styresammensetning, incentiv- og godtgjørelsesstruktur til ledelsen og styret, aksjonærrettigheter, kapitalallokering, arbeidsforhold, likestilling og sosiale rettigheter. Vi har lang erfaring fra å være representert i valgkomitéer i børsnoterte selskaper.


Aktiv eierskap skjer gjennom dialog med ledelse, valgkomite, styre og andre stakeholders. Vi benytter oss av stemmegivningsmulighetene generalforsamlinger åpner for. Gjennom forvaltningsselskapets kvartalsrapporter er vi meningsytrere. God eierstyring er en integrert del i Forvaltningsselskapets investeringsbeslutninger.


Forvaltningsselskapet har utarbeidet Etiske retningslinjer for å bidra til at Foretakets ansatte utviser høy integritet og profesjonalitet i utøvelsen av sitt arbeid, gjennom å vise aktsomhet, redelighet og objektivitet. Forvaltningsselskapets ansatte skal rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten og utøvelsen av denne.


Forvaltningsselskapets godtgjørelsesordning skal være i samsvar med Forvaltningsselskapets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser, samt bidra til å fremme god styring av og kontroll med Forvaltningsselskapets risiko. Forvaltningsselskapet er underlagt AIF-lovens § 3-6 og tilhørende forskrift (kapittel 4) om godtgjørelsesordninger.


Godtgjørelsesordningen pålegger styret i Forvaltningsselskapet et selvstendig ansvar for oppfølging og kontroll. Forvaltningsselskapets godtgjørelsesordning er forenlig med integreringen av bærekraftsrisikoer i den forstand at brudd på disse retningslinjene om ESG i hovedsak skal ha konsekvenser for den variable godtgjørelsen til vedkommende som bryter retningslinjene.