NOMA FOKUS

NOMA Fokus er et alternativt investeringsfond forvaltet av NOMA Capital som har konsesjon fra Finanstilsynet. Fondet har markedsføringstillatelse mot ikke-profesjonelle investorer i Norge. Fondet har et fleksibelt mandat med store frihetsgrader, høy porteføljekonsentrasjon og større stabilitet i kapitalen til forvaltning enn hva som er vanlig. Kapitalen investeres primært i aksjer med mulighet for å kapitalisere på både oppgang og nedgang i markedet. Hovedfokuset ligger imidlertid på å ta del i den langsiktige underliggende verdiskapingen i kvalitetsselskaper. NOMA Fokus har en konsentrert portefølje, og investerer kun i forvalternes beste ideer. Fondet vil aldri investere i et selskap begrunnet med at den er inkludert i en indeks. NOMA Fokus har en langsiktig investeringshorisont. Vi analyserer selskaper, ikke aksjer. 

Fondets markedseksponering vil variere vesentlig over tid. Variasjonene bestemmes hovedsakelig av prisingen av markedene, samt forvalternes evne til å finne gode investeringer. Vi bruker ikke tid på å «time» kortsiktige svingninger i markedene. NOMA Fokus’ langsiktige tilnærming til investeringer gjenspeiles også i fondets tegning- og innløsnings adgang, og passer derfor for langsiktige investorer. Tegninger i fondet foretas normalt to ganger i året (30. juni og 31. desember). Innløsning i fondet finner sted en gang i året (31. desember). Minstetegning er EUR 100.000, eller tilsvarende beløp i NOK, for tiden ca. 950.000 kr.