VÅR FILOSOFI

Aksjemarkedets volatilitet skaper muligheter for langsiktige og disiplinerte investorer. Mange aktører kommuniserer betydningen av langsiktighet i forvaltningen. Samtidig åpner de samme aktørene for tegninger og innløsninger på daglig basis. Vi får ikke dette til å stemme. NOMA Capital står for reell langsiktighet i forvaltningen av kapital. Forvalterne er eiere i selskapet og investorer i fondene selskapet forvalter. Vi mener eierskap er den insentivordningen som sammenfaller best med langsiktighet i forvaltningen. Reell langsiktighet reduserer risiko, og skaper muligheter for de med evne til å kjøpe når andre må selge, eller sitte på sidelinjen når andre må investere.

Effekten av diversifisering utover 7-15 investeringer er liten. Overdreven diversifisering er ødeleggende for muligheten til å skape meravkastning. Videre medfører det manglende fokus på, og kunnskap om, selskapene man eier, som øker den absolutte risikoen. Vi tror fokus på våre beste ideer er veien å gå for å skape god avkastning. Idé nr. 1 er bedre enn nr. 20.

NOMA Fokus har et fleksibelt mandat, som gjør oss i stand til å kunne utnytte alle markedsretninger, sikre oss når vi ønsker det, og kapitalisere på feilprisinger mellom selskaper og aktiva klasser. Desto større begrensninger i mandatet, desto mer begrenses avkastningsmulighetene.  

Følgende grunnleggende forutsetninger ligger forankret i vår investeringsfilosofi:

1.
Aksjemarkedene er ikke effisiente.

2.
En investor trenger ikke å være fullt investert til enhver tid for å slå markedet. Mange investorer har ikke en reell investeringshorisont som er lang nok til at de kan sitte gjennom de periodevise store fallene i markedene.

3.
Verdsettelse, ikke makroutvikling, bestemmer hvilken avkastning investor kan forvente seg ved å ta markedsrisiko. Forventet avkastning vil svinge kraftig med prisingen av aksjemarkedet, og kan i perioder være negativ.

4.
Verdiselskaper oppnår over tid høyere avkastning enn vekstselskaper med lavere risiko. «Quality value, not just value».

5.
Det er vanskelig å finne feilprising i over-analyserte selskaper eller sektorer. Suksess krever at man gjør analysene selv. Populære aksjer gir sjelden høy avkastning.

6.
Reell risiko er sannsynligheten for permanent tap av kapital, og ikke kortsiktige kurssvingninger drevet av psykologi og sentiment. Finansteoretiske risikobegreper er derfor dårligere verktøy enn dyptgående analyser av bl.a. balanse, forretningsmodell, risikoeksponering, sensitiviteter og markedsposisjon, samt kvaliteten på ledelse og styre.

7.
Suksess oppnås ved å unngå store feil. En dårlig investering kan ødelegge for mange gode. De fleste investorer bruker for mye tid på avkastningspotensiale, og for liten tid på sannsynligheten for permanent tap av kapital.

8.
Signifikant meravkastning krever vilje til å sette betydelige midler bak de beste ideene. Investeringssidè nr. 1 er bedre enn nr. 20. Overdreven diversifisering ødelegger enhver mulighet for meravkastning.

9.
Risikoforståelse, disiplin, langsiktighet og, ikke minst, tålmodighet er sammen med evnen til å forstå verdidriverne, de viktigste faktorene for å skape gode forvaltningsresultater over tid.